Klastry edukacyjne

W odpowiedzi na oczekiwania przedsiębiorców podejmujemy szereg działań mających na celu promocję szkolnictwa zawodowego. Jest to odpowiedź na postępujący w ostatnich latach spadek liczby szkół zawodowych i uczniów wybierających w nich naukę. Na szczęście tendencja do postrzegania wykształcenia ogólnego jak bardziej prestiżowego ulega zmianie. Jest jednak to proces powolny i wymaga wsparcia na każdym możliwym poziomie.

Współpraca pracodawców z placówkami kształcenia jest dalece niewystarczająca. Istnieje dużo dobrych praktyk w tym zakresie wśród firm działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych i w oparciu o te doświadczenia chcielibyśmy tę współpracę rozwijać. Z naszej inicjatywy zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki, Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Skarbu Państwa w zakresie współpracy i podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Będziemy upowszechniać oraz zabiegać o rozwój współpracy szkół i pracodawców, tak aby zwiększyło się zaangażowanie firm w praktyczną naukę zawodu.

Co więcej będziemy aktywizować pracodawców prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych do włączania się w proces kształcenia zawodowego, w tym w kształcenie praktyczne, w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych. Wraz z zarządami specjalnych stref ekonomicznych planujemy stworzyć modelowe rozwiązania mającego ułatwić i zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi. W 14 SSE działa ponad 1300 przedsiębiorstw oferujących ponad 210 tys. miejsc pracy. Inwestorzy strefowi to w zdecydowanej większości firmy nowoczesne i innowacyjne. Podzielając przekonanie, iż najbardziej skutecznym sposobem edukacji zawodowej młodzieży jest łączenie edukacji teoretycznej z praktykami w nowoczesnych firmach, zaproponowaliśmy w znowelizowanej ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych zapis, który obliguje spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców. Położymy szczególny nacisk na zachęcanie firm do tworzenia miejsc praktyk i staży dla uczniów oraz uruchamianie klas patronackich. Zgodnie z szacunkami, w przyszłym roku szkolnym ok. 160 przedsiębiorstw strefowych przyjmie na praktykę ok. 4 tys. uczniów.

Już dziś z inicjatywy zarządów SSE tworzone są klastry edukacyjne, które skupiają firmy, szkoły zawodowe oraz starostwa powiatowe, a także inne podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia zawodowego takie jak izby rzemieślnicze czy kuratoria oświaty. Klastry będą miały za zadanie promować szkolnictwo zawodowe, ułatwiać prognozowanie zapotrzebowania na konkretne umiejętności oraz zwiększać dostępność praktyk i staży. Jego celem nadrzędnym, zaś będzie stworzenie systemu dualnego, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkołach, natomiast praktyka, w konkretnych zakładach pracy.

Podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz przyciąganie nowych inwestycji to główne obszary działalności Ministerstwa Gospodarki. W dużej mierze dalszy rozwój Polski zależy od kwalifikacji kadr, ich wiedzy i doświadczenia. Chcemy, aby uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności na rzeczywistych stanowiskach pracy w innowacyjnych firmach, bo przyniesie to korzyści obu stronom.
Trwa ładowanie komentarzy...